InformationMedlemmarStyrelse

Årsmötet

I onsdags hade vi årsmöte i fiberföreningen och dryga hundratalet medlemmar var där och lyssnade på styrelsen redovisning av året som har gått. Eftersom första bokslutsåret är ett förlängt sådant, från juni 2013 till december 2014, så fick vissa av årsmötets ordinarie punkter flyttas till nästa årsmöte (t.ex. beslut om ansvarsfrihet, genomgång av balansräkning samt årsredovisning och revisionsberättelsen).

Innan mötet startades hälsade sittande ordförande Linus Nordling alla välkomna och presenterade Peter och Ida från byNet som berättade lite om sig själva och om hur de ser på projektet i sin helhet. Peter visade upp den dosa som varje fastighet kommer behöva montera upp för att kunna slutföra anslutningen och svarade på många frågor från medlemmarna. Bland annat diskuterades följande:

 • Vad händer om dräneringsrör går sönder i åkrar under nedplöjning av kanalisation?

Förhoppningsvis har många av markägarna koll på ungefär var dräneringar är nedgrävda så att detta kan undvikas, men om olyckan ändå är framme, så upptäcks normalt skador inom ett år från det att plöjning sker och det tas med i beräkningen av projektets totala kostnad att detta måste återställas.

 • Kommer föreningen att ta på sig att gräva ända fram till husväggen, eller kommer fastighetsägaren att behöva gräva en bit på sin mark på egen bekostnad?

Föreningen kan i princip välja vilket av alternativen som helst. Normalt brukar grävaren gräva så nära husväggen det går, men det finns vissa begränsningar som gör att det inte alltid är möjligt för den stora grävmaskinen att komma ända till väggen. T.ex. kan det finns staket, träd, rabatter eller annat som gör det omöjligt för en stor maskin att komma nära utan att tillfoga stora skador på tomten. Styrelsen har hittills sagt att dess mål är att kunna erbjuda grävning ända till väggen och att det förhoppningsvis ska kunna ingå i totalkostnaden för alla, med förbehållet att det i så fall måste gå att gräva från tomtgräns rakt till fastighetsvägg utan några hinder (rakt genom rabatter etc). En genomsnittslig kostad på cirka 1000 – 2000 kr extra brukar tillkomma om föreningen väljer att gräva ända fram till väggen.

Kanalisationen på tomten bör ligga på cirka 30-40 cms djup och vara stor nog för att en 16 mm slang ska kunna skjutas in i den. Har du redan en sådan kanalisation så går det troligtvis att använda den befintliga.

 • Kommer styrelsen hålla ett informationsmöte för berörda markägare innan dessa kontaktas för att skriva avtal om markupplåtelse?

Så fort vi har en preliminär dragning av nätet tillgänglig kommer styrelsen att se på möjligheterna att hålla ett eller flera möten med berörda markägare. Det är viktigt för projektet att alla är informerade om vad som ska göras, när det ska göras och på vilket sätt. Senare kommer även markägare att få vara med och bestämma exakt dragning över deras mark, så att intrånget blir så smärtfritt som möjligt.

Tanken med projektet är givetvis att alla ska vara nöjda med det i slutändan.

Efter frågestunden med byNet öppnades mötet av mötesordförande Berndt Andreasson och Gill Lagerström-Gustafsson blev utsedd sekreterare under mötet. Vid frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning uppstod en liten diskussion kring detta då vissa närvarande ej hade fått inbjudan till årsmötet men, efter förklaring från sittande ordförande hur kallelsen skett (via mail/brev, beroende på vad medlemmen lämnat för uppgifter), valde stämman att godkänna att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Sittande ordförande Linus berättade om året som gått, de informationsmöten som hållts och hur arbetet överlag har fortskridit och vad som har uppnåtts. Eftersom föreningen till stämman uppnått hans initiala mål på 400 medlemmar (medlem 400 lämnade in ansökan strax innan mötet!) var han mycket nöjd med den goda respons som projektet hittills har fått.

Efter detta berättade sittande kassör Gull-Britt Brundander om hur ekonomin ser ut och att styrelsens plan är att ta ut ungefär halva den beräknade totala kostnaden under 2014 i två delbetalningar (slutet av juli, slutet av oktober) à 4 000 kr vardera, under förutsättning att projektet drivs vidare, för att ha pengar tillgängliga när grävning eventuellt drar igång redan efter sommaren/framåt hösten. Målet är att alla i Sätila som är medlemmar ska ha fiber installerat till julen 2015 och då måste insatsernas inbetalning påbörjas ganska snart. Detta tyckte stämman var godtagbart.

Efter dessa punkter frågade mötesordförande Berndt om styrelsen har mandat att fortsätta projektarbetet under förutsättning att den totala kostnaden inte överstiger 18 000 kr och stämman gav ett enhälligt ja till svar.

Efter detta blev det en kaffepaus med mycket diskussion kring projektet och det märktes att det var en väldigt positiv stämning i lokalen.

Efter pausen fortsatte mötet med att besluta att styrelsen arbetar fortsatt ideellt även under 2014 samt att årsavgiften lämnas kvar vid 100 kr per år tills vidare.

Efter detta omvaldes sittande ordförande Linus Nordling på ytterligare ett år och nya medlemmar i styrelsen valdes in istället för dem som avgått. Styrelsen består efter årstämman utav:

 • Linus Nordling, ordförande
 • Gull-Britt Brunander, kassör
 • Maria Blixt, sekreterare (valdes på 2 år)
 • Jonatan Åkerlind, ledamot (valdes på 2 år)
 • Stig Lindberg, ledamot och vice ordförande
 • Krister Österlund, ledamot
 • Jan-Olov Johansson, ledamot (valdes på 2 år)
 • Patric Sjölund, ledamot (valdes på 2 år)
 • Lisbeth Gartman, ledamot (valdes på 2 år)
 • Jimmy Grinsvall, suppleant
 • Jan Olof Andersson, suppleant (valdes på 2 år)

Dessutom valdes även revisor och valberedning

 • Maria Vinberg, revisor (valdes på 1 år)
 • Jerker Nilsson, valberedning, sammankallande (valdes på 1 år)
 • Pia Stern, valberedning (valdes på 1 år)

Efter detta var mötet i princip klart, förutom en punkt gällande områdesansvariga – vad detta är och varför de behövs. Linus förklarade att föreningen behöver mer hjälp från medlemmarna om projektet ska gå framåt i så rask takt som alla vill och att områdesansvariga är ett steg i den riktningen. En områdesansvarig ser till att lyfta intresset i det område där denne bor, samt kommer agera första kontaktperson med markägare när det blir dags för att skriva avtal med dessa i området. Det går utmärkt att vara områdesansvarig för den vägförening där du bor, eller bara de närmsta tre husen. Alla bäckar små brukar sägas och det gäller även i ett projekt av denna storlek. Är du själv intresserad av att hjälpa till och snabba på projektet är du hjärtligt välkommen att kontakta styrelsen och berätta detta, så återkomma de med vad som kan behövas i just ditt område.

Efter frågan om områdesansvariga tackade Linus så mycket för ett trevligt möte och så avslutades mötet.