Information

Information om Årsmöte 2017

Nu finns information om Årsmöte 2017 på hemsidan!

Datum och Plats: 22 April kl. 11 på Lygnevi

Skriftlig kallelse skickas ut enligt stadgarna, tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan mötet.

Dagordning

Ordinarie Föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning) Revisionsberättelse
 8. Fastställa balans och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Ansvarfrihet för styrelsen
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna
 11. Beslut om medlemsavgifter för 2017
 12. Val av ordförande till styrelsen
 13. Val av styrelseledamöter och ersättare
 14. Val av revisorer och ersättare
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
 16. Övriga ärenden
 17. Stämman avslutas