Okategoriserade

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening (org 769626-8072) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 28 april 2018 kl. 11:00 på Lygnevi.

• Stadgeenliga ärenden

Årsredovisning för 2017 kommer före mötet att finnas på, www.satilafiber.se. Vill du få den per post, skicka en förfrågan till kassör, gb.brunander@telia.com
Föredragningslista på nästa sida.

• Kom i god tid för avprickning i röstlängden
• Har ni frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL STÄMMAN

Förslag A. Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att i ny räkning överförs 121 514 kronor.
Förslag B. Styrelsen föreslår 300 kronor i årsavgift för 2018.
Förslag C. Styrelsen föreslår samma ersättning till styrelsen för 2018 som för 2017 (80 000 kronor brutto att fördelas inom styrelsen).

Välkomna!
Hälsar Styrelsen

DAGORDNING

Ordinarie Föreningsstämma – Lördagen 28 april kl. 11:00 2018 på Lygnevi
01. Mötets öppnande
02. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
03. Godkännande av röstlängden.
04. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
05. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
06. Fastställande av dagordningen.
07. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning) Revisionsberättelse
08. Fastställa balans och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (Förslag A)
09. Ansvarfrihet för styrelsen
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna (Förslag C)
11. Beslut om medlemsavgifter för 2018 (Förslag B)
12. Val av ordförande till styrelsen
13. Val av styrelseledamöter och ersättare.
14. Val av revisorer och ersättare.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden
17. Stämman avslutas