Okategoriserade

Årsmötet 180428

Information från Ordinarie Föreningsstämma 28 april 2018

Sätila Fiber Ekonomisk Förening har under 2017 arbetat med förberedelse för genomförande av grävning och uppstart av grävarbetet.

Dessa aktiviteter har bland annat bestått av:

 • Projektering
 • Projektledning
 • Begäran av utmätning av andra ledningar
 • Nära kontakt med grävlagen
 • Uppdatering av kartor och underlag till grävlag och markägare
 • Arrangering av extra stämma med medlemsbeslut kring fortsatt verksamhet
 • Diskussion kring tillstånd och vidare dialog med t.ex. Trafikverket och länsstyrelsen
 • Planering, ändringar, revideringar och åter planering kring samförläggning med Ellevio i andra delar än Hulta
 • Genomförande av stora delar grävning i följande områden
  Almered
  Fjärås/Ramhulta/Årenäs
  Flohult
  Hulta/Råryggen/Kärra/Hällingsjö/Håvet
  Sätila tätort
 • Områdesmöten före och inför grävstart
 • Utdelning av information inför grävstart
 • Upphandling av driftsavtal (gemensamt med Hyssna Fiber)
 • Kontroll av fastighetskitstatus och mycket jagande för att få upp fastighetskit på fasaderna (och inrapportering av att det är klart)
 • Genomgångar av medlemsregister och uppdateringar av viss medlemsinformation för att synka blåslistor med mera
 • Ekonomisk uppföljning av projektet
 • Informationsspridning via mejl, hemsida och facebook
 • Få in signaturer på avtal och medlemsansökningar där så saknats (94 ”nya” anslutningsavtal, 130 ”nya” medlemsansökningar)
 • Kontakt med entreprenörer för att sälja in förberedande anslutningar till nya projekteringar i Sätila tätort

Medlemsantalet har ökat med cirka 60 medlemmar under 2017, vilket motsvarar en ökning på ungefär nio procent. Antalet medlemmar vid slutet av 2017 var cirka 780st (plus en bit över 100 extraanslutningar). Styrelsen har haft 11 styrelsemöten under 2017.

Representanter från styrelsen har också medverkat på informationsmöten som andra fiberföreningar, regionen och kommunen anordnat.

Schaktningen kommer att kunna avslutas under maj och parallellt pågår blåsning och svetsning av fibern. Ramhulta/Årenäs är i princip klart. I Sätilanoden, Almered och Flohult pågår svetsning av fibern. Blåsning av fiber fortsätter nu i övriga områden; Hulta, tätorten och sist Björlanda.

Viktigt att påpeka är att alla medlemmar skall ha grävt in slang och installerat fastighet-kit under maj månad!

Linus redogjorde för projektets aktiviteter under året; såsom ny ansökan till Trafikverket, projektledning av två grävlag, ta fram kartunderlag till dem och begära utsättning av andra ledningar samt hantera samförläggningar med eldistributörer och kommunen. Områdesmöten och utdelning av informationsblad till medlemmarinför grävstart samt att följa upp installationen av fastighetskit.

Martin Johansson redogjorde för Resultatrapport och Balansrapport. Han förklarade att inbetalningar för extra-anslutningar redovisas som intäkt först 2018. Därför redovisar föreningen en förlust på ca 145 000 kr för 2017.

Martin förklarade på fråga från medlem, att styrelsearvodet redovisat på två konton då en del av arvodet betalas in för arbetsgivaravgifter.

Revisor Tony Larsson berömde ordningen på ekonomin och Martins föredömliga hjälp med bokslut och årsredovisning när han presenterade revisionsberättelsen.

Martin och Gull-Britt Brunander presenterade styrelsens förslag till stämman om att flytta årets förlust till 2018 års räkenskaper. 30 216 kr i fritt eget kapital förs därmed över i ny räkning.

Stämman beslutade om 300 kr i medlemsavgift för 2018.
Dags att betala medlemsavgift snarast möjligt på Bg 250 – 49 00, dock senast 31/5 2018.
Märk överföringen med din fastighetsbeteckning och ditt namn.

Sammanfattningsvis består Styrelsen av följande 12 personer:

Linus Nordling (ledamot 2017-2018, styrelsens ordförande 2018)

Gull-Britt Brunander (ledamot 2017-2018)

Jan Österström (ledamot 2017-2018)

Björn Brunander (ledamot 2017-2018)

Ralf Lundberg (suppleant 2017, ledamot 2018)

Lillemor Berglund (suppleant 2017, ledamot 2018)

Jonatan Åkerlind (ledamot 2018-2019)

Björn Eneroth (ledamot 2018-2019)

Peter Cadier (ledamot 2018-2019)

Jan-Åke Ståhl (suppleant 2018-2019)

Eva Lindblad (suppleant 2018-2019)

Tomas Jönsson (suppleant 2018-2019)

Protokoll Årsmöte Sätila Fiber 180428 Signerat