Okategoriserade

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening (org 769626-8072) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 27 april 2019 kl. 11:00 på Lygnevi.

Stadgeenliga ärenden

Årsredovisning för 2018 kommer före mötet att finnas på, www.satilafiber.se. Vill du få den per post, skicka en förfrågan till kassör, gb.brunander@telia.com

• Kom i god tid för avprickning i röstlängden

• Har ni frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL STÄMMAN

Förslag A. Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att i ny räkning överförs 29 041 kronor.
Förslag B. Styrelsen föreslår 100 kronor i årsavgift för 2018.
Förslag C. Styrelsen föreslår samma ersättning till styrelsen för 2018 som för 2017 (80 000 kronor brutto att fördelas inom styrelsen).
Förslag D. Diskussion och beslut kring insats. Föreningen ligger idag minus cirka 4 miljoner kronor, vilket för tillfället täcks av en kommunal borgen och en byggkredit. Borgen löper ut i mars 2020 och då kommer även byggkrediten att förfalla och eventuell rest behöva betalas tillbaks. Banken har flaggat för att de inte kan förlänga om borgenär ej finns. Styrelsen föreslår att medlemmarna beslutar vilket av alternativ 1), alternativ 2) eller alternativ 3) de föredrar.

Alternativ 1)
Total maximal insats som kan betalas höjs till 27 000kr (dvs ytterligare 3 000 kr mot nuvarande tak), men styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen och till det yttersta undvika att ta in mer pengar i direkt insats. Endast om borgen och nytt lån ej är möjligt kan ytterligare insats tas in.
Alternativ 2)
Ytterligare 3 000 kr (till de max 24 000kr som finns idag) tas in omgående, för att minska ner lånet så mycket det går, samt intäkter under året går uteslutande till återbetalning av lån. Eventuellt underskott trots dessa insatser kommer behöva extra stämmobeslut för att höja insats ytterligare. Styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen.
Alternativ 3)
En mix av båda alternativen, där maximal insats höjs till 27 000kr samt 1 500kr per kvartal tas in under året som kommer. Styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen och om sådan säkras undvika att ta in ytterligare insats från medlemmarna.

Välkomna!
Hälsar Styrelsen

DAGORDNING
Ordinarie Föreningsstämma – Lördagen 27 april kl. 11:00 2019 på Lygnevi

01. Mötets öppnande
02. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
03. Godkännande av röstlängden.
04. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
05. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
06. Fastställande av dagordningen.
07. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning) och revisionsberättelse
08. Fastställa balans och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (Förslag A)
09. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna (Förslag C)
11. Beslut om medlemsavgifter för 2019 (Förslag B)
12. Val av ordförande till styrelsen
13. Val av styrelseledamöter och ersättare.
14. Val av revisorer och ersättare.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden
16.a Diskussion och beslut kring insats. (Förslag D)
Alternativ 1)
Total maximal insats som kan betalas höjs till 27 000kr (dvs ytterligare 3 000 kr mot nuvarande tak), men att styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen och till det yttersta undvika att ta in mer pengar i direkt insats. Endast om borgen och nytt lån ej är möjligt kan ytterligare insats tas in.
Alternativ 2)
Ytterligare 3 000 kr (till de max 24 000kr som finns idag) tas in omgående, för att minska ner lånet så mycket det går, samt intäkter under året går uteslutande till återbetalning av lån. Eventuellt underskott trots dessa insatser kommer behöva extra stämmobeslut för att höja insats ytterligare. Styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen.
Alternativ 3)
En mix av båda alternativen 1 & 2, där maximal insats höjs till 27 000kr samt 1 500kr per kvartal tas in under året som kommer. Styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen och om sådan säkras ej ta in ytterligare insats från medlemmarna.

16.b Medlem André Houdet har flera frågor att ställa till styrelsen och styrelsen svarar på dessa i tur och ordning
-Har vi som medlemmar möjlighet att få ta del av alla de dokument som styrelsen upprättat?
-Varför har ni ej informerat löpande om föreningens ekonomiska problem? Via mail, hemsida, extra möten m m.
-När ni tog beslut om bankkrediter, gjordes det då någon ekonomisk plan för hur de skulle återbetalas?
-Hur har ni beräknat driftskostnaderna?
-Gjordes det någon ekonomisk plan för avskrivningar, ökade kostnader m m?
-När ni gjorde projekteringen för grävningen i tätort/Sätila, gjorde ni någon kostnadsuppskattning för återställning av asfalt?
-Vem är ansvarig för grävprojekteringen? Är det en privatperson eller företag?
-Om det är ett företag: Vad har föreningen för avtal med det företaget t ex om ansvar för kostnader och utförande?
-Eftersom vårt nät är ett öppet nät, varför går det då ej att få någon annan leverantör än Netatonce?

17. Stämman avslutas

Länk till protokoll till föregående Årsmöte från 2018:  Protokoll Årsmöte Sätila Fiber 180428 Signerat