Organisation

På denna sida finns de arbetspaket som krävs för att genomföra projektet och vem som ansvarar för vad.

Du finner kontaktuppgifter till Styrelsen, Områdesrepresentanter och Projektledning här.

Styrelsens arbetspaket

 • Ansöka om bidrag
 • Marknadsföra projektet via hemsida, Facebook, Markbladet, skyltar och andra utskick
 • Föreningens ekonomiuppföljning
 • Registrera medlemmar och följa upp betalningar
 • Upphandla kanalisation / grävning
 • Upphandla kommunikationsoperatör
 • Upphandla tjänsteleverantör
 • Säkerställa att det finns områdesrepresentanter i varje av de 6 olika delområdena i projektet
 • Vägleda områdesrepresentanterna tills att en projektledare finns på plats
 • Sammanhållning av kartuppdateringar utifrån information / uppdateringar från områdesrepresentanter och nya medlemmar
 • Informera om projektets status och planer
 • Förbereda årsmöten och tillhörande beslutsunderlag
 • Initiera valberedningens arbete för att ersätta ledamöter och suppleanter vid årsmötet
 • Etablera kontakt med andra fiberföreningar för eventuella samarbeten
 • Kontakt med ByNet för rådgivning och stöd
 • Ansökning av bidrag hos kommunen för att ansluta enskilda fastigheter långt från annan bebyggelse
 • Säkra bankgaranti hos kommunen
 • Säkra plats för materialupplag att använda under kanalisation / grävning
 • Skapa mall för hur medlemmarnas dagsverken (à tre dagar) ska planeras
 • Teckna försäkring för medlemmar som arbetar vid eller i samband med kanalisation / grävning
 • Etablera elektronisk personalliggare (lagkrav) för alla som arbetar arbetar i samband med kanalisation / grävning

Arbetspaket per område

Picture1

 • Säkra att avtal med markägare kommer in (alla områden)
 • Säkra att avtal med vägföreningar kommer in (alla områden)
 • Kanalisation / dragning genomgången och överenskommen inklusive huruvida det ska grävas, spåras i asfalt och eventuella specialarbeten t.ex. sprängning (alla områden)
 • Karta över kanalisation uppdaterad (alla områden)
 • Röjning inför kanalisation / dragning (alla områden)
 • Utmärkning av kanalisation / dragning (alla områden)
 • Vägskyltning för kanalisation / dragning (alla områden)
 • Utreda lämplig placering av nodhus i berörda områden (alla områden)
 • Utreda samförläggning och tillstånd med kommunen (Sätila tätort)
 • Utreda möjlighet till samförläggning med kommunalt avlopp (Hulta / Ubbhult)
 • Genomförande av medlemmarnas dagsverken (alla områden)

Projektledarens arbetspaket

 • Säkerställa / leda arbetet för de olika områdena (enligt ovan)
 • Etablera tidplan för respektive område
 • Löpande kontakt med entreprenör och styrelse om projektets genomförande och status
 • Kommunicera risker eller problem till styrelsen för gemensamt beslut och hantering
 • Samråd med Länsstyrelsen angående hur fornminnen ska undvikas / skyddas under kanalisationsarbete
 • Kontakt med Fortum (Ellevio) om eventuella samförläggningar