Pågående aktiviteter

På denna sida uppdaterar vi om viktiga händelser och vilka aktiviteter som pågår i projektet.

Februari 2017

Svansjökulle / Grimmered

Det går fortfarande att gräva i området men det är en del tjäle som man får ta sig igenom. Det krävs att ha lagom framförhållning med utsättning, eftersom markeringarna kan döljas av snö eller regna bort. Det är inte heller lätt att få ned utsättningspinnarna i marken nu. Man försöker även att ta alla tryckningar (under vägar) i ett sträck, då maskiner och utrustning är inhyrda. Placering av Noden vid Svansjökulle förbereds. Servitutsavtal finns och beställning av elanslutning skall göras.

Almered

Ett grävarbetslag har börjat arbetet i Almered.

Samförläggning med Ellevio

Trolk har 6 grävmaskiner igång men de arbetar på ett stort område. Den stora maskinen gräver upp mot Högalid (där vi sedan skall samförlägga med kommunen till Ubbhult). Offert för elanslutning av noden vid Hulta har kommit till styrelsen.

Samförläggning med Vattenfall

Det pågår just nu grävning vid Djupesik. Vattenfall skall endast gräva ca 250 m och vi lägger med en slang hela sträckan.

Samförläggning med Infratek

De har återkommit med detaljerad dragning i Torrås men grävnigen blir troligen först i maj.

 

November  – Januari 2017

Fortsatt god framdrift på grävningen Årenäs / Ramhulta / Fjäråsvägen och ett andra grävteam kommer igång. Dock mycket sten och berg i området vilket gör att det tar längre tid än önskat.

Preliminärt: Området planeras blåsa fiber i slutet av April.

September – Oktober 2016

Sista förberedelser inför grävstart och faktisk grävstart i Årenäs / Ramhulta / Fjäråsvägen.

Andra områden fortsätter sina förberedelser; genomgångar av kartor och insamling av avtal med mera. En del samförläggning ska planeras. Dock går inte förberedelsearbetet så snabbt som önskat. Fler behöver engagera sig.

Juli – Augusti 2016

En del semester fick även fiberstyrelsen, medan det sista kring avtalet med grävningsentreprenören sattes på plats.

Mars – Juni 2016

Områdesrepresentanternas förberedelser i Ramhulta / Årenäs går bra framåt och det kommer bli området som grävs först.

För  Årsmötet i April finns informanemnem1ation här om vad som presenterades och beslutades.

Kommunikationsoperatör har valts tillsammans med Hyssna Fiber. Föreningarna valde efter upphandling Net at Once. Avtal ska skrivas inom kort.

Fler möten med områdesrepresentanter för att stötta i förberedelse arbetet och initiera fler representanter.

Grävstart planeras till 1 September i Ramhulta / Årenäs. Innan dess kommer ett informationsmöte hållas.

December 2015 – Februari 2016

dec

Styrelsen beslutade att extra avgift på 3 000 SEK införs vid årsskiftet för att täcka den extra administration som tillkommer när en ny medlem / fastighet tillkommer sent i projektet. Detta har resulterat i ett stort inflöde av nya medlemmar innan årsskiftet. Denna avgift ströks senare, efter att styrelsen fått detta råd av andra fiberföreningar. De personer som har betalat in avgiften, har fått den över flyttad till insats istället. Avgift för sen anslutning kommer att återinföras vid ”stängning” av projektering per område. Information om detta kommer då skickas ut till medlemmarna.

Upphandlingen är klar och LS Entreprenad har utifrån kriterier valts att utföra arbetet med kanalisering.

Alla vägföreningar har kontaktats för att etablera markupplåtelseavtal. Detta liknar i stort de avtal som etableras med respektive markägare. Synpunkter på avtalet har inkommit och det uppdateras.

Styrelsen är i kontakt med Hyssna Fiber för att eventuellt kunna samordna upphandling av kommunikationsoperatör. Kriterier för upphandling diskuteras och möjlighet till samordning.

Projektorganisation för genomförande av återstående förberedelsearbete och grävning / kanalisation håller på att etableras. Mer insats behövs från medlemmar för att projektet ska kunna gå i mål. Mycket förberedelser återstår – alla dragningssträckor ska stämmas av med berörda markägare. Kontakter med Marks Kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket, m.fl. ska fortskrida för att få rätt tillstånd och utbyta information. Styrelsen gör en nedbrytning av projektets kvarvarande arbetspaket.

Två nya ledamöter  och en eller två nya suppleanter behöver utses på Årsmötet. En av dessa bör vara från centrala delarna av Sätila.

Länsstyrelsen planerar att besluta om bidrag i April. Om vi inte erhåller beslut i närtid, kommer styrelsen föreslå att föreningen tillfälligt går vidare ändå (via ett banklån) för att projektet ska fortskrida.

Förberedelser av årsmöte i April 2016.

September – November 2015

september

Vi har fått svar på upphandlingen och svaren ska granskas och diskuteras på kommande styrelsemöten.

Skyltar till medlemmar att sätta vid sina hus finns framme och man kontaktar sin Områdesrepresentant för att hämta sin skylt.

Påminnelse via Markbladet skickas ut för att uppmärksamma de som ännu inte blivit medlemmar om att det blir dyrare att gå med efter årsskiftet (på grund av extra administrativt arbete, omritning av kanalisation, osv). Här finns också information om att fiberinstallation efter projektet är färdigt bara kan bekostas till självkostnadspris. Informationen finns också här på hemsidan.

Områdesrepresentaterna har börjat att gå igenom den preliminära kanalisationen och kontakta markägare för att stämma av dragningen.

Augusti 2015photoone

Efter lite välförtjänt semester har styrelsen har färdigställt underlaget för upphandling och den är startad.

Prov på skyltar för varje medlem att sätta vid sitt hus är på gång.

Framtagning underlag till områdesrepresentanter pågår.

Juli 2015

Förberedelse av upphandlingsunderlag pågår.

Upphandling och inköp av små ”mäklarskyltar” att sätta vid respektive fastighet som är medlem.

Ansökan om bidrag från kommunen för fastigheter som ligger perifert och för att ansluta Sätila Fiber till omkringliggande fibernät.

Ta fram underlag till områdesrepresentanter.

Juni 2015

juni

Introduktionsmöte för områdesrepresentanter den 9 Juni på Båthuset

Förberedelse av upphandlingsunderlag

Upphandling och inköp av små ”mäklarskyltar” att sätta vid respektive fastighet som är medlem

Kontakter med Fortum gällande möjliga samförläggningar

Möte med MarkNet om möjlig samförläggning och andra frågor kring att samarbeta

 

Maj 2015

maj

EU-kommissionen har äntligen godkänt det svenska landsbygsprogrammet för perioden 2014-2020. Det innebär att Länsstyrelsen i Västra Götaland kan börja utvärdera fiberprojekt och komma till beslut om vilka projekt som får bidrag.

Förberedelse av upphandlingsunderlag

Utskick av information och avtal till alla berörda markägare, ca 600 st

Inbjudan till introduktionsträff för områdesansvariga

Beställning av nya stora skyltar eftersom några blåst sönder och vi vill även sätta en på väg 156 för bättre synlighet

Uppdaterat inlägg i Markbladet

April 2015

april

 

 

 

 

 

Förberedelser för årsmötet

Uppdaterat inlägg i Markbladet

Årsmöte samt presentationer av Bynet och IP Only 18 april

Aktiviteter före April 2015 kommer inte att läggas upp retroaktivt.